Poprzez otrzymywane darowizn od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych Fundacja stara się, zgodnie ze swoim Statutem, aktywnie reagować na potrzeby społeczne. Zarówno społeczności lokalnych, społeczności zamieszkujących regiony, a także całą Polskę. 

Na potrzeby kulturalne:

- organizacji oraz polskich grup chcących brać udział w spotkaniach organizowanych przez Fundację; 

- osób mieszkających poza granicami Polski; 

- organizacji oraz grup obcokrajowców chcących brać udział w spotkaniach organizowanych przez Fundację;

- obcokrajowców studiujących w Polsce;

- osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych - obcokrajowców i polskich spędzających wakacje w Polsce.

Udzielać także pomocy wszystkim zainteresowanym w zakresie poznawania literatury, historii oraz kultury polskiej, jak również świadczenia pomocy szkołom publicznym w zakresie organizowania spotkań historyczno-kulturalnych.

Zaspakajać potrzeby kulturalne obejmujące wspomniany zakres polskiej literatury, kultury, historii oraz zabytków.

Realizowane jest zgodnie z § 16 pkt a) Statutu Fundacji, czyli miedzy innymi z przychodów pochodzących  z darowizn. Według § 17 tegoż Statutu, całość przychodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową. Z każdej wpłaty dokonanej przez ofiarodawców, na cele administracyjne zostaje przeznaczone maksymalnie 19% wpłaty.

 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji  (jednorazowej lub łącznej), w wysokości co najmniej 10.000 PLN, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuł ten ma charakter osobisty.